Vítejte můžete se přihlásit nebo registrovat.

O naší lince

Linka důvěry SOS a Centrum psychoterapie.

První Linka důvěry v Evropě byla založena v Londýně roku 1953.

V naší republice založil první Linku důvěry MUDr. Miroslav Plzák CSc. v Praze roku 1964.Tato Linka důvěry měla zpočátku užší zaměření než mají tyto instituce v současnosti. Byla zaměřena hlavně na prevenci sebevražd a na pomoc klientům, kteří trpěli depresivními stavy. Dnes je náplň Linek důvěry mnohem širší. Veřejnost se stále ještě mylně domnívá. že se na Linku důvěry obracejí jen lidé duševně nemocní.

Pomoc na LD SOS vyhledávají jak starší jedinci, tak lidé s různými poruchami, potížemi a problémy. Toto pracoviště působí ve smyslu léčebně preventivní péče, což má velký význam pro předcházení poruch a nemocí psychických, ale i fyzických. Kontaktují nás lidé, kteří se dostali do psychických těžkostí, které mají často podobu krizových stavů, do kterých se často dostávají pří překonání náročných životních událostí.

Nejčastěji řešíme s klienty problematiku ve vztazích rodinných, partnerských, pracovních, výchovných. Dále jsou to problémy zdravotní, generační, sexuální, sociálně právní, školní. Kromě zdravých jedinců se na nás obracejí ti, co trpí tzv. reaktivními stavy a neurozami. Stále častěji nás vyhledávají klienti a rodinní příslušníci s problematikou závislostí na drogách, alkoholu a automatech.

Informace o nás naleznete v tomto dokumentu: Prezentace LD SOS.pdf       Prezentace Centra psychoterapie.pdf

Osvětové a preventivní programy Linky důvěry SOS Mladá Boleslav

Motto:
Fyzické a psychické zdraví jsou spojené nádoby

Naše preventivní osvětové aktivity probíhají za podpory Magistrátu města a sponzorů.
Jedná se o akce zaměřené zejména na děti, mládež, rodiče, pedagogické pracovníky a veřejnost, dále na podporu činnosti směřující
k zapojení dětí z problémových skupin.

Organizujeme je odsamého začátku vzniku-našeho pracoviště od roku 1994.

Cílem našich osvětových programů je

- oslovit děti,mládež, dospělé a širokou veřejnost, aby se zamyslela nad svým životním stylem, snažila se ve svém životě něco změnit
- učit se zdravému životnímu stylu a tím předcházet stresovým a krizovým stavům, duševním a tělesným potížím, někdy sebevraždám
- vhodnými preventivními programy, které jsou zaměřeny na nácvik komunikace, asertivního jednání, sociálních dovedností, uvolnění potlačovaných negativních emoci: /napětí, lítost, vztek, smutek, bezmoc/ - na relaxaci - sport, kulturu, hudbu, atd.

Vyhledání včasné odborné pomoci bez obav z předsudků /“co by tomu řekli lidi“/ při jakýchkoli nejistotách, problémech a potížích a následné zkvalitnění života.

Vzhledem ke skutečnosti, že v našem regionu je stále vysoké procento sociálně nežádoucích jevů, jako jsou drogové a jiné závislosti a často následná trestná činnost (kriminalita) a další důsledkysociální, zdravotní - těmito projekty přispíváme rovněž k prevenci a řešení těchto nežádoucích jevů v Mladé Boleslavi ve spolupráci se školami, zájmovými organizacemi a dalšími zařízeními.

Dalším cílem těchto aktivit je posouvání bariér předsudků, mnohdy diskriminace společnosti vůči lidem, kteří vyhledají odbornou pomoc na našem a podobně zaměřených pracovištích /duševní
zdraví/.

Formy:

- v rámci celonárodních kampaní Týdny pro duševní a tělesné zdraví,
- Dny zdraví “Jednou jsi dole jednou nahoře“, „Zlatý koníček“, „Zlatý koníček pro celou rodinu“
- připomenutí, že zájmy koníčky přátele tvoří jednu z důležitých životních hodnot - spolu s hodnotami - naplnění citových vztahů, seberealizace - tzv.“trojnožka“

Další formy:

dny otevřených dveří, besedy, přednášky, osvětové materiály, sociální sítě, atd. Všechny aktivity probíhají ve spolupráci s médii TV, Boleslavský deník, Boleslavan, Signál radio, atd.

Cílová skupina :

děti, mládež, dospělí, pedagogové, rodiče, široká veřejnost.

Místa konání:

Linka důvěry SOS MB, Divadlo MB, Dům kultury, VC Karmel, OC Olympia, Bondy, park na Výstavišti, KS Svět

Tyto naše osvětové a preventivní akce podporují známé osobnosti z oblasti kultury
- herci - Marek Vašut, Matouš Ruml, Jiří Mádl, Sabina Laurinová, Pavel Nový, Filip Tomsa, Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Michaela Dolinová, Pavel Nový, atd, herci MB divadla,
- sportovci - Jan Železný, Petr Nedvěd, někteří olympionici, dále fotbalisté, hokejisté,atd.

Na akcích jsou přítomni zástupci Magistrátu Mladá Boleslav,/náměstci primátora/ vedoucí projektu Zdravé město, zástupci KÚ Stř. kraje, zástupci spolupracujících institucí a organizací, sponzor

Naše pracoviště
- Linka důvěry SOS v Mladé Boleslavi - kromě registrovaných služeb
- Telefonické krizová pomoci a Odborného sociálního poradenství, poskytuje dále psychoterapii, konzultaci s psychiatrem pro lidi, kteří se dostali do krizového stavu a jsou ohroženi na zdraví i na životě.
- Každým rokem organizuje 25 let osvětové programy zaměřené na prevenci krizových a stresových stavů, psychických a fyzických potíží a onemocnění a drogových a jiných závislostí v různých formách pro děti, mládež, dospělé. Tyto akce mají informační a relaxační charakter s cílem posouvat bariéry předsudků společnosti vůči zařízením podobného typu.
- Naše pracoviště založili v září 1994 PhDr.Zdeněk Eis CSc., Renata Nekolová, prim. MUDr.Rudolf Nekola, za podpory prim. MUDr. Ladislava Melichara

Pokaždé tyto akce přijedou podpořit známí umělci, sportovci, politici, odborníci
- v minulosti jezdili na každou akci MUDr. Miroslav Plzák CSc., Doc. MUDr. Jaroslav Skála
- naši patroni/, MUDr. Jan Hnízdil,- MUDr. Jan Cimický, MUDr. Petr Popov /Apolinář/ atd.
Jejich podpora akcí spočívala v rozhovorech s nimi /názory, postoje, zkušenosti vůči uvedeným problémům, event. zapojení se do programu dle jejich zájmu /.
V programu míváme ukázky z psychoterapeutických a relaxačních programů, příběhy lidí, kteří na sobě u nás pracují, jejich zkušenosti, dále zde vystupovala většinou swingová kapela, hudební
vystoupení Vaška Kořínka, taneční skupiny,atd.
-Dosud programy moderovali moderátoři Signál radia. Náklady jsou hrazeny z grantu Magistráru MB a sponzorských darů.

Děkujeme všem, kteří nám jakkoli pomohli a podpořili naše pracoviště!
Renata Nekolova
provozovatel, vedoucí, psychoterapeut